با فراهم کردن محیطی مطلوب و اجتماعی برای کودکانمان باعث آشنایی آنها با یکدیگر و آغاز دوستی های تازه باشیم.
کلوپ کودکان، مکانی طراحی شده برای کودکانمان که با امنیت و شوق بتوانند تفریح و فعالیت کنند.
در فعالیت های گوناگونی که در محیطی امن انجام می شود کودکانمان می توانند از وقتشان به بهترین شکل بهره برداری کنند.
کلوپ کودکانمان به کودکان 4-12 سال خدمات می رساند.
مینی دیسکو
پارک بازی
صندلی غذاخوری کودک
کرایه کالکسه ی کودک (شامل هزینه می باشد)